×

Grupul de Acțiune Locală GAL SABAR ILFOV SUD este localizat în zona de sud a județului Ilfov și are în componentă 4 Unități Administrativ Teritoriale: comuna Vidra, comuna Copăceni, comuna 1 Decembrie și comuna Dărăşti-Ilfov.

Teritoriul acoperit de Grupul de Acţiune Locală (GAL) are o suprafaţă de 114,27 km2 și înregistrează un număr de 23.490 locuitori (sursă: INS) cu o densitate medie de 205.56 locuitori/km2. Populația de etnie roma reprezintă 7.24% din totalul populației la nivelul GAL-ului, iar pentru aproximativ 6% din populație nu există informații disponibile cu privire la etnie.

Dintre localitățile componente, localitatea Dărăşti este încadrată ca zonă săracă, având indicele IDUL < 55.

Populația din teritoriul GAL cu vârsta peste 60 de ani, la nivelul anului 2015, era de 4523 de persoane (sursă: INS).

Numărul șomerilor înregistrați la finalul anului 2015 a fost de 86 de persoane (sursă: INS).

Râurile care străbat teritoriul GAL – Argeșul și Sabarul – formează o lunca largă cu maluri joase. Pârâul Ciorogârla reprezintă hotarul de nord al comunei Dărăşti. Luciul de apă existent se întinde pe o suprafaţă de 164 ha.

Relieful orizontului local se încadrează în cel de câmpie cu văi largi ale râurilor Şabăr și Argeş din Câmpia Vlăsiei. Dintre formele de relief se detașează și terasele, care reprezintă spații favorabile pentru dezvoltarea activităților agricole şi a așezărilor umane.

Clima este temperat-continentală, cu veri caniculare și secetoase şi cu vânturi puternice din est (crivățul).

Solurile sunt fertile din clasa molisolurilor, cernoziomuri şi soluri aluvionare de lunca.

Vegetaţia din teritoriul GAL aparţine zonelor de stepă şi silvostepă. La nivelul teritoriului, majoritatea vegetaţiei este reprezentată de culturi de plante tehnice și cerealiere.

Fauna cuprinde o varietate mare de specii: cerbul lopătar, mistrețul, căpriorul, lupul, vulpea, veverița şi rar pisica sălbatică. Vegetaţia ierboasă adăposteşte iepurele, dihorul, nevăstuica şi prepeliţa.

Grădinițele din teritoriul GAL asigură inițierea copiilor în viața socială, venind în ajutorul părinților, atât prin programul de funcționare cât și prin programe educative complexe, stimulând imaginația și memoria copiilor.

Școlile care asigura pregătirea și învățământul primar, secundar și liceal beneficiază de dotarea necesară desfăşurării în condiții optime a procesului educativ. Datorită lucrărilor realizate la unităţile de învăţământ – igienizări, reparații, modernizări, introducerea centralelor termice, dotări cu mobilier, material didactic şi aparatură de calcul de ultimă generație - procesul instructiv-educativ se desfășoară în condiții deosebite, conform standardelor europene.

Structurile existente în teritoriu constau în: 7 grădinițe, 6 școli şi 1 liceu.

În cadrul teritoriului GAL serviciile medicale sunt asigurate prin intermediul cabinetelor de medicină de familie existente în localitățile Vidra, Sintești, 1 Decembrie, Dărăşti și Copăceni. De asemenea, în 4 localități există și cabinete stomatologice.

Pe teritoriul GAL funcționează un număr total de 9 farmacii care deservesc locuitorii.

Reţeau rutieră

Principalul drum rutier care tranzitează teritoriul este șoseaua județeană DJ401 cu ramificația DJ401A şi subramificația DJ401D. Teritoriul este traversat la nivelul comunei 1 Decembrie și de șoseaua națională DN 5, care leagă București de Giurgiu.

Rețea de alimentare cu apă și canalizare

În prezent, în teritoriul GAL nu există o rețea de alimentare cu apă potabilă funcțională și canalizare. Proiectele pentru realizarea rețelei de alimentare cu apă potabilă și realizarea sistemului de canalizare sunt în curs de execuție.

Alimentarea cu apă a populației este asigurată din surse proprii, puțuri săpate de tip fântâni, alimentate din pânză freatică și construite de localnici din piatră sau beton.

În lipsa sistemului de canalizare centralizat, apele pluviale din comună sunt colectate prin intermediul rigolelor amplasate pe marginea drumurilor, evacuarea apei făcându-se în mod natural. Pentru evacuarea apelor uzate din gospodării sunt utilizate fosele individuale la nivel de gospodărie.

Rețele electrice

Gradul de electrificare a localităților cuprinse în teritoriul GAL este de circa 99%, în condițiile în care există zone neelectrificate la nivel local în zonele nou construite.

Rețele de iluminat public cuprinse în teritoriu au o acoperire de aproximativ 45% a localităților componente.

Gazele naturale

Precizăm că rețeaua de distribuție a gazelor naturale există în teritoriu în proporție de aproximativ 50%.

Această facilitate este importantă atât pentru consumatorii casnici, cât şi pentru necesitățile tehnologice ale unor obiective economice, agricole sau industriale ce se doresc a se dezvolta în viitor pe teritoriul GAL-ului.

Energie termică

Localitățile cuprinse în teritoriul GAL nu dispun de sistem centralizat de alimentare cu energie termică.

Alimentarea cu energie termică este tot mai dependentă de alimentarea cu gaze naturale. Consumatorii încă neracordați la rețeaua de distribuție gaze folosesc pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere sistemele locale cu sobe pe combustibil solid (lemne și cărbuni), combustibil lichid și, într-o mică măsură, GPL. În prezent există tendința ca, la noile clădiri, să se monteze instalații de încălzire centrală cu cazane funcționând pe unul din aceste tipuri de combustibil.

Utilizarea combustibilului solid se face în sobe clasice de teracotă cu acumulare de căldură, precum și în alte surse de energie termică, dintre care unele cu randament ridicat fiind cazanele care funcționează pe principiul gazeificării lemnului.

Rețele de telefonie

Comunele din teritoriul GAL sunt conectate la rețelele naționale și internaționale de telefonie prin cablu de fibră optică, fapt ce permite o bună comunicare în condiții moderne.

În teritoriul GAL reziduurile sunt colectate local, la nivelul fiecărei comune. Este necesară o dezvoltare a serviciului de salubritate prin promovarea colectării selective și reciclarea deșeurilor în vederea reducerii cantității de deșeuri depozitate. Totodată, se impun măsuri de inhibare a tendințelor de creare a depozitelor spontane și închiderea celor prezente.

Colectarea deșeurilor se realizează săptămânal şi serviciile de salubrizare sunt prestate contra cost pentru persoane fizice și juridice.

Pe teritoriul comunei Vidra există amenajată o groapă ecologică pentru colectarea deșeurilor.

Serviciul de asistență şi protecție socială care funcționează la nivelul fiecărei primarii din teritoriul GAL constă în instrumentarea dosarelor pentru ajutoare acordate pentru încălzirea locuințelor, instrumentarea dosarelor pentru protecția și promovarea dreptului copilului, conform Legii 272/2004, dosare pentru acordarea ajutoarelor sociale în conformitate cu legea 416/2001, dosare alocație de susținere familială conform Legii 277/2010, acordare indemnizații de îngrijire în conformitate cu Legea 448/2006, asistență socială pentru persoane vârstnice conform Legii 17/2000.

Există și un centru de plasament pentru copiii infectați cu HIV care funcționează pe teritoriul comunei Vidra. Acest centru necesită învestiții de amenajare şi dotare pentru a asigura o calitate optimă a serviciilor sociale furnizate tinerilor aflați în plasament.

Pe teritoriul GAL se regăsesc următoarele monumente incluse în lista monumentelor istorice din judeţul Ilfov ca monumente de interes local:

 • Situl arheologic „Tellul Vidra” (Comuna Vidra) de pe malul stâng al Şabărului, cuprinde o aşezare din secolul al XVIII-lea, una din secolele al IX-lea–al XI-lea, una din secolele al III-lea–al IV-lea e.n. și două aşezări neolitice, dintre care una a fost încadrată în cultură Gumelnita.
 • situl arheologic de pe malul Sabarului (Comună Vidra), lângă calea ferată Bucureşti-Giurgiu şi conţine o aşezare din secolele al XVII-lea–al XVIII-lea.
 • situl arheologic de pe malul Argeşului (comună Dărăşti-Ilfov), din marginea sud-vestică a satului Dărăşti-Ilfov, conţine urmele unei aşezări din secolele al XVI-lea–al XVII-lea.
 • biserica cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul Dumitru” (comună Copăceni), datând din 1827 (renovată în 1939); această este clasificată că monument de arhitectură.

Viața spirituală a localnicilor din teritoriul GAL se desfășoară prin intermediul celor 9 parohii existente.

Pe teritoriul GAL există un număr de 3 cămine culturale. Dintre acestea funcțional este cel din localitatea Crețești.

Locuitorii comunelor Vidra, Dărăşti-Ilfov, 1 Decembrie și Copăceni au variate posibilități de petrecere a timpului liber şi de a întreprinde activități constructive.

Aceștia dispun de terenuri sportive unde pot participa la meciurile de fotbal organizate cu echipele de fotbal locale sau pot organiza diferite evenimente în aer liber. Infrastructură sportivă este asigurată prin existența terenurilor de sport (terenuri de fotbal) în aer liber; la nivelul comunei Vidra există un teren de sport cu gazon sintetic.

Parcurile amenajate pentru copii, în număr de 9, sunt o altă modalitate de petrecere a timpului liber.

Economia locală

Spațiul rural cuprins în teritoriul GAL este caracterizat că fiind un spațiu rural cu economie de subzistență.

Activitățile economice s-au dezvoltat în concordanță cu potențialul şi resursele locale, economia fiind axată pe cultură plantelor, creșterea animalelor și prestări de servicii.

Principalele domenii de activitate ale agenților economici reprezentate în teritoriu sunt:

 • Comerț – comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; comerț cu ridicată al fructelor și legumelor;
 • Agricultură - cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase; cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor;
 • Industrie și construcții;

Activitățile productive non-agricole sunt slab reprezentate în zona. Predomină activitățile derulate în gospodăria proprie.

Activitățile economice agricole desfășurate sunt prezentate după cum urmează:

 1. Agricultură

Condițiile geografice și climatice din zona teritoriului GAL favorizează dezvoltarea agriculturii. Pe teritoriul GAL au fost declarate culturi înființate în anul 2015 pe o suprafață de 4.837 ha.

O dezvoltare semnificativă este înregistrată de sectorul legumicol în spații protejate, unde s-a înregistrat, la nivelul anului 2015, o suprafață de 107 ha. Principalele legume cultivate au fost: tomate, ardei, castraveți, vinete.

Agricultură ecologică nu este reprezentată în teritoriu.

Infrastructură de irigații este inexistentă. Infrastructură de drumuri agricole există doar la nivelul localității 1 Decembrie cu o lungime de 38 km.

Din punct de vedere al resursei umane implicate în activități agricole, această este predominant necalificată. În principal, administratorii de ferme au pregătire agricolă.

 1. Zootehnie

Creșterea animalelor reprezintă o altă ocupație de baza a populației, deşi nu beneficiază de existența unor suprafețe generoase de pășuni și fânețe naturale. Activitatea se adresează preponderent creșterii de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, păsări – în ferme private şi preponderent în gospodăriile individuale. În teritoriu există o fermă declarată de mici dimensiuni, ce se ocupă de creșterea porcilor, vacilor şi oilor.

Creșterea animalelor este a două ocupație tradițională, care a asigurat locuitorilor resursele de hrană, animalele fiind folosite la muncă câmpului şi în pădure.

 1. Pomicultură

În teritoriul GAL pomicultură este insuficient dezvoltată. Există o singură livada superintensivă de cireș, măr, par și prun. În mod izolat și neorganizat se lucrează mici livezi de meri și peri, piersici, caiși și zarzări, cireși și vișini, pruni, nuci și gutui, în gospodăriile populației.

 1. Apicultură

În anul 2015 au fost înregistrate 800 familii de albine.

 1. Piscicultură

Pescuitul se practică în sistem de agrement pe suprafață luciului de apă existent. Speciile de pești întâlnite în bălțile de pe teritoriul GAL sunt: crap, cteno, caras, novac, etc.

 1. Silvicultură

Suprafața totală acoperită cu păduri și altă vegetație forestieră, înregistrată la nivelul teritoriului GAL, este de 632 ha conform datelor din Registrul Agricol, din care circa 100 ha sunt proprietăți private.

Pădurea Sintești, Crețești și Pădurea Moartă se pot transforma în zone de agrement.

 

Prezentare → Parteneri GAL

 

Parteneriatul privat-public GAL SABAR ILFOV SUD este format din 26 de membri, din care 21 de membrii aparțin mediului privat și 5 membrii provin din administrația publică. Structura parteneriatului este compusă din 69.23% parteneri privați, 11.54% societatea civilă și 19,23% parteneri publici.

Componenta parteneriatului constituie Anexa 3 la prezenta Strategie de Dezvoltare Locala.

Partenerii privați și reprezentanții societății civile sunt entități care au sediul social sau puncte de lucru în teritoriul acoperit de GAL SABAR ILFOV SUD.

Interesul partenerilor privati de a se implica in activitatea GAL-ului deriva din interesul fiecarui agent economic de a dezvolta piata locala și a genera in acest fel noi oportunitati, de a dezvolta noi facilitati economice și de a dezvolta nivelul de know-how pe domeniul pe care activeaza și pe domeniile cu care interactioneaza.

Parteneriatul privat-public cuprinde o organizatie de tip societate civila, ROMANO BUTIQ, organizatie de romi cu sediul in teritoriu care va contribui la promovarea valorilor culturale ale etnicilor romi și va facilita dezvoltarea socio-economica a comunitatii rome din teritoriu și prevenirea fenomenelor de saracie și excluziune sociala prin accesarea de fonduri nerambursabile destinate unor actiuni specifice pentru aceasta comunitate.

Asociatia de tineret “MOTION”, membra a acestui parteneriat, va contribui la promovarea și sustinerea intereselor comune ale tinerilor din teritoriul GAL pe plan local, national și international in vederea crearii posibilitatilor de participare a acestora la viata sociala, artistica și culturala prin dezvoltarea de proiecte de actiune.

Implicare in actiunile vizate de societatea civila va avea și Asociatia “HELP TO HEART” in ceea ce priveste reintegrarea sociala și pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati și recuperarea activa pentru persoanele cu handicap de la nivelul teritoriului GAL.

Totodata, din parteneriatul privat-public GAL SABAR ILFOV SUD face parte și o forma asociativa relevanta pentru activitatea dominanta a locuitorilor din teritoriu, respectiv cultivarea legumelor: ECO LEGUM VIDRA COOPERATIVA AGRICOLA. Cooperativa are ca membri fermieri de pe teritoriul aferent parteneriatului.

TOP